Preventie- en integriteitsbeleid

Bij de RIS werken we met vrijwilligers en zijn onze leden kwetsbare sporters. We vinden het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

 

Concreet

We onderscheiden verschillende soorten schendingen:
schendingen rond machtsmisbruik: lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
•financiële schendingen: fraude, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
de interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld.

 

Aanstelling nieuwe vrijwilligers

In dit aanstellingsbeleid doen we uiteen hoe we zorg dragen dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. En dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. De meeste vrijwilligers die zich inzetten binnen de RIS doen dat op een vaste plaats, een sportgroep, veelal wekelijk en in groepsverband.
Bestuursleden en de ledenadministratie hebben taken die meer op afstand van de leden staan.

Dit aanstellingsbeleid heeft betrekking op alle vrijwilligers. Een nieuwe vrijwilliger gaat de volgende stappen door:
1. Kennismakingsgesprek
In dit gesprek wordt uitgelegd wat de RIS is en hoe we werken. We vragen wie de persoon is, en welke taak bij de persoon past. We vragen welke ervaring en passies iemand heeft, en wat iemand graag zou willen doen en/of leren binnen onze organisatie. Tijdens dit gesprek vertellen we dat we met leden met verschillende beperkingen en chronische ziekten en derhalve veelal kwetsbare mensen werken. Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich dat realiseert en daar rekening mee houdt tijdens de werkzaamheden.
In het gesprek kijken medewerker en vrijwilliger samen welke rol goed bij iemand past. De RIS houdt daarin ook rekening me de kwetsbaarheid van de rol en de (communicatie)vaardigheden van de vrijwilliger.
2. Ondertekenen vrijwilligerscontract
We vragen aan nieuwe vrijwilligers een contract te ondertekenen.
Onderdelen van het contract zijn o.a. dat iemand de waarden van de RIS onderschrijft, geheimhouding van informatie herleidbaar naar een persoon, een opzegtermijn en omschrijving van de taken.
3. Aanvragen VOG (als relevant voor de rol)
4. Inwerkperiode
In een periode van een paar weken tot een paar maanden wordt iemand ingewerkt door de sport coördinator en trainer of een ervaren vrijwilliger. Eerst loopt iemand mee en kijkt, dan helpt iemand en dan kan de nieuwe vrijwilliger zelfstandig werken met afbouwend toezicht.
5. Zelfstandig vervullen van de rol
De nieuwe vrijwilliger voert de rol zelfstandig uit. Daarbij wordt deze (op afstand) begeleid door een medewerker. Een keer in de zoveel tijd (minimaal eens per jaar) vindt een tussentijds evaluatiegesprek plaats. De RIS zorgt voor ontmoetingsmomenten met andere vrijwilligers, en zo nodig voor een passend trainingsaanbod.

 

Verschillende rollen en kwetsbaarheden

Er zijn verschillende rollen binnen onze organisatie. Voor de vrijwilligers is de rol van groepsleider en (assistent-)trainer de meest verantwoordelijke en kwetsbare rol. In deze functie begeleidt iemand de RIS-leden tijdens het sporten. Andere rollen zijn: bestuurslid, bestuur ondersteuner of ledenadministratie.

Omdat de rol van groepsleider en (assistent-)trainer het meest kwetsbaar is, willen we voor vrijwilligers die deze rol vervullen altijd een VOG aanvragen. Dit doen we aan het begin van de inwerkperiode en in ieder geval voordat iemand alleen contact heeft met een sporter. Ook voor de andere vrijwilligers wordt een VOG aangevraagd. Het bestuur van de RIS houdt een lijst bij van alle vrijwilligers waarop o.a. staat wanneer een VOG is toegekend.

 

VOG

Elke vrijwilliger binnen de organisatie is verplicht mee te werken aan het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zoekt uit of er in het verleden van de vrijwilliger dingen zijn voorgevallen die reden geven de integriteit van deze persoon in twijfel te trekken. Zonder VOG mag een vrijwilliger niet zelfstandig bij de RIS aan de slag.

Maatregelen door de RIS genomen
Het bestuur en de medewerkers van de RIS waarborgen dat vrijwilligers of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag.
Er is een vertrouwenscontactpersoon, waarbij integriteitsschending /grensoverschrijdend gedrag middels een klacht of melding veilig kan worden gemeld.

De vertrouwenscontactpersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur. Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld. Uiterlijk ter eerstvolgende bestuursvergadering of, ingeval van evidente spoedeisendheid, op zo kort mogelijke termijn in een speciale vergadering (telefonisch/digitaal). Het bestuur schorst z.n. een medewerker of vrijwilliger waarover een klacht binnenkomt per direct tot nader order. Na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt het bestuur op basis van meerderheid van stemmen een besluit. Indien noodzakelijk neemt het bestuur zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen. De RIS zet de kennis en informatie van een externe integriteitsmedewerker in als blijkt dat er ondersteuning buiten de organisatie nodig is.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Bij de RIS vinden we het belangrijk dat iedereen op z’n plek is en iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en de situatie altijd voor iedereen veilig blijft. Maar waar kan je heen als je het gevoel hebt dat iets níet pluis is en je dat in vertrouwen wilt bespreken? Dan ga je naar de vertrouwenscontactpersoon.

Een vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk, dus niet verbonden aan de RIS. Deze persoon biedt een veilige plek voor vrijwilligers en hulpontvangers omdat hij/zij een luisterend oor biedt in vertrouwen, en helpt bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen.

 

Wie is de vertrouwenspersoon van de RIS?

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk. De RIS heeft ervoor gekozen geen persoon vanuit de RIS te benoemen tot vertrouwenspersoon. Als we er samen niet uitkomen zal er een onafhankelijke vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team wel klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Dit kan gaan over:
pesten en gepest worden
uitsluiting: het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
intimidatie of bedreigd voelen: bedreigen, discrimineren, afpakken, vernielen, bezeren, agressie, geweld
grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig
een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
• het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van de RIS op de juiste plaats is.
De RIS wijst de leden en ouders van leden op de mogelijkheid bij situaties van ongewenst gedrag een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd en komen we er samen niet uit? Dan kan op verzoek van de betrokkene(n) de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.